måndag 4 maj 2009

Vad blir nästa steg ?

Det har nu då bloggats och klagats på diverse samhälleliga missförhållanden här i snart två års tid.

Frågan om "Vad som blir nästa steg" är något som jag funderat på under senare tid. Då jag själv sitter i Finland är det lite svårt att se saken ur svensk perspektiv - men det handlar ju trots allt om problem som är så gott som exakt de samma i varje land.

Problemet är att man på alla håll har brist på offentliga skuldfria bestående pengar - betalningsmedel.

Eftersom den utbredda ökande skuldsättningen och bristen på offentliga bestående pengar och allt det andra t.ex. Ellen Brown pekar på - är ett globalt problem så skulle det inte skada att man från första början inleder ett visst samarbete t.ex. mellan de nordiska länderna.
Varför inte börja med ett Sverige - Finland samarbete...det är ju trots allt jämt 200 år sedan vi lydde under samma tron.
Jag är helt säker på att det finns folk i alla nordiska länder som är intresserade av att lösa dessa problem - och som i detta nu funderar på hur man borde gå vidare...inte minst Island där professor Michael Hudson nyligen talat om penningreform på tv.

För att förankra samarbetet och ge det mera kraft borde man ha ett gemensamt namn på penningreformrörelsen. "Penningreformpartiet" är kanske inte det mest lyckade namnet eftersom penningreform inte är själva målet utan närmast ett medel att uppnå målet.
Målet kunde kanske uttryckas som att sträva till att ekonomin blir mera demokratisk och rättvis.

C.H. Douglas, en av penningreformrörelsens stora bakgrundsfigurer, myntade som känt begreppet "economic democracy" - ekonomisk demokrati.

Jag tycker man borde försöka bilda ett nytt partinamn kring dethär. De flesta associerar trots allt ordet "demokrati" med något positivt..och då det vi siktar på ju närmast handlar om korrigera ekonomin...så....:

Brainstorming:

"Ekonomidemokraterna"
"Ekonomidemokratiska Partiet"
"Svenska Ekonomidemokraterna"
"Europeiska Ekonomidemokraterna i Sverige"
"Nordiska Ekonomidemokraterna i Sverige"
"Ekonomisk Demokrati i Sverige" ..(..i Norge..i Danmark..i Finland..) mera finns..

Jag har arbetat en hel del med att köra in den finska översättningen "talousdemokratia"
(talous=ekonomi, demokratia= demokratia) Min finskspråkiga blogg har de fakto fått namnet Suomen Talousdemokraattinen Puolue vilket betyder Finlands Ekonomidemokratiska Parti.

Som jag ser det låter det ganska bra....speciellt med tanke på att penningreform bara är ett delområde eller medel.

Jag har dessutom funderat en hel del på olika problem som man kunde välja att ha med i programmet - på en bredare front - dvs inte bara i Finland. Jag skrev en rätt nyligen ett
blogginlägg där jag hittade på 13 punkter. Ni hittar det ursprungliga finskspråkiga inlägget här:

http://talousdemokratia.blogspot.com/2009/04/talousdemokratian-20-version.html


Jag räknar upp samma punkter helt kort här på svenska så får vi se vad ni tycker om dem.


1. Aktiivinen edustuksellinen demokratia missä kansalaiset eivät halveksu poliitikkaa eikä poliitikkoja. Elitismistä, kabinettipolitiikasta ja puoluekurista päästävä.

1.Man bör ströva till att bygga upp en aktiv representativ demokratirörelse där medborgarna inte föraktar varken politiken i sig eller politikerna. Politiken bör skaka av sig alla spår av elitism, kabinettpolitik och sk partidisciplin.

2. Vahva perustuslaki joka takaa kansalaisoikeudet ja -vapaudet, estää viranomaisten ylilyönnit

2. En stabilt förankrad grundlag som garanterar medborgarna rättgheter och friheter, samt som effektivt hindrar alla myndighetsintrång.
(må de sedan vara med hänvisning till påhittade terrorismhot, trafikövervakning, fildelning eller vad fan som helst..)

3. Taloudellinen hyvinvointi julkisen, velattoman ja pysyvän rahan osuuden rajun kasvattamisen myötä.

3.Ekonomisk välfärd genom att höja andelen offentliga, skuldfria och bestående pengar.
(idag är den under 2% i Finland) (här har vi då dethär med penningreform)

4. Uusi laaja yhteiskunnallinen keskustelu missä kaikesta voi puhua leimautumatta - myös ns poliittisesti epäkorrekteista aiheista.

4. En ny bredare samhällsdebatt där det är mjligt att diskutera vad som helst - utan att bli stämplat för inte vara politisk korrek
t. (dvs.. "rasist", "anti-semit", "invandringsfientlig", "judehatare", "nynazist" ) (man bör kunna diskutera invandring, bögfobi, holocaust, räntor och judar, revisisionism - vad som helst - utan att man får problem för det)

5. Julkisrahoitteinen kansallinen perustoimeentulotakuu/kk jokaiselle maan kansalaiselle.

5.Offentligt finansierad månatlig grundinkomstgaranti för var och en oberoende av status på arbetsmarknaden
. (grundinkomsten bör vara nya skuldfria pengar inte inkomstöverföring) (här har vi då inmatning av offentliga skuldfria pengar - så att dessa så småningom kan/skall ersätta skuldpengar/bankkrediten)

6. Maltillinen, kestävään kehitykseen perustuva valtiotalous ilman ulkopuolista velanottoa ja ajattelematonta sokeaa talouskasvuoppia. Koskee myös muuta paikallista julkista taloutta.

6.En statsekonomi som bygger på måttlighet och hållbar utveckling - utan utomstående låntagning - och utan dagens tanklösa, blinda, doktriner om evig ekonomisk tillväxt.
(inga lån - alla budgetunderskott lappas på med bestående statliga fiatpengar utan skuld)

7. Pankkitoiminnan täysremontti ja nykyisen lainakorkomenettelyn kriittinen tarkastelu ja mahdollinen lopettaminen taloudellisesti kestämättömänä ja kohtuuttomana tulonsiirtona.

7. Totalrevidering av dagens bankverksamhet, kritisk granskning av räntesystemet med sikte på ett möjligt förbud mot uppbärande ränta med hänvisning till att systemet är ekonomiskt ohållbart på längre sikt och medför ojust inkomstöverföring
t
ill den självutnämda finanseliten.( bankernas roll bör bli mindre - lagring av pengar - betalningrörelse - ingen FRB)

8. Kaikkien velkasuhteiden uudelleenarviointi ja näiden jako kahteen ryhmään, kohtuuttomiin jotka kirjataan pois, ja kohtuullisiin joille ehdotetaan uudelleenjärjestelyjä velallisen etujen mukaan.9. Kaikki viranomaisbyrokratia ja julkisen hallinnon nykyiset poliittiset suojatyöpaikat ehdottomalle vähimmäistasolle. Visio: julkinen hallinto on supistettavissa 50%.

8.En grundlig revision av att skuldförhållanden med avsikt att dela upp dessa i dels oskäliga, sådana om bör avskrivas - och dels sådana som kan anses skäliga men som kan justeras med tanke på den skuldsattes intressen
. (t.ex. man bör kunna deklarera personlig konkurs, försenings- och straffräntor bör totalförbjudas, den skuldsatta kan flytta sin skuld från privat till offentlig part )

9. Kaikki viranomaisbyrokratia ja julkisen hallinnon nykyiset poliittiset suojatyöpaikat ehdottomalle vähimmäistasolle. Visio: julkinen hallinto on supistettavissa 50%.

9. Man bör minska all onödig myndighetsbyråkrati och minimera antalet anställda i offentlig tjänst. Min vision är att det blir möjligt med upp till 50% i samband med att grundimkomst införs . (Här i Finland kunde vi minska friskt på personalen på folkpensionsanstalten, på socialverket, på skatteverkat, på polisen etc etc eftersom folk då de får sin inkomst tryggad inte behöver intervjuas och behovsprövningsbyråkratin försvinner. Även då folk har pengar till mat o hyra minskar brottsligheten.. familjevåldet, skilsmässorna, alkoholismen..)

10. Toimeentulon oltava mahdollinen ilman palkkatyötä. Työn jakamista. Perustoimeentulo- takuu mahdollistaa itsensä työllistämisen ja "muuttamisen pääkaupunkiseudulta takaisin kotiseudulle tai maalle"

10. Utkomst ("ekonomisk överlevnad") bör bara möjlig utan löneinkomster. Med grundinkomst kan olika arbeten och tjänster kan t.ex. delas mellan flera personer. Grundinkomsten möjliggör även att man sysslesätter sig själv på olika vis samt att man kan göra det man vill oberoende av om det är "ekonomiskt lönsamt" eller inte. Möjligt att flytta ut till landet och jobba i mindre skala med tid för familj, vänner - och sig själv.


11. Ulkomaankauppa clearingpohjaiseksi ja kahdenvälisesti tasapainoon kauppakumppanimaan kanssa. Näin ulkomaankaupassa ei tarvita rahaliikennettä vaan tavara-arvot kirjataan ja kuitataan toisiaan vastaan.

11. Utrikeshandeln bör göras till byteshandel, eller i praktiken clearinghandel. På detta sätt behövs ingen penningtrafik utan varuvärdena kvitteras mot varandra. Produktionen bör flyttas så att den sker möjligast nära bytesmarknaden.


12. Tiedostettava että kansalaisten taloudellinen hyvinvointi on ehdoton edellytys sosiaaliselle ja terveelle elämälle. Kansalainen jonka perustoimeentulo on taattu ja joka kokee elämässään merkitystä, laatua ja arvostusta - todennäköisesti ei sorru alkoholismiin, väkivaltaan tai muihin rikoksiin.

12. Man bör erkänna att medborgarnas ekonomiska välfärd är ett villkor för ett socialt och friskt liv inom samhället. En medborgare vars basinkomst är tryggad och som upplever en mening med sitt liv, som upplever livskvalitet och uppskattning - hemfaller inte till alkoholism, tar inte till våld, gör sannolikt mindre ofta brott och visar troligen inte heller tecken på psykisk sjukdom.

13. Julkinen koulujärjestelmä, terveydenhoito ja vanhustenhuolto rahoitetaan julkisella pankkimaisella omarahoituksella ilman verotusta, maksuja tai muita tulonsiirtojärjestelyjä. Palkkauksessa siirryttävä 50% korkeammalle tasolle mikä takaa työvoiman saatavuuden ja työn arvostamista.

13. Samhällets skolsystem, hälso- och sjukvården, åldrings- och socialvården bör finansieras genom offentlig självfinansiering - utan beskattning, avgifter eller andra inkomstöverföringar. Lönerna bör samtidigt höjas rejält för att garantera att dessa branscher upplevs som lockande och att deras allmänna status och uppskattning höjs
. (Att vara lärare eller sjukvårdare skall inte behöva vara ett kall. (OBS med offentlig själv finansiering avses att statsmakten själv skapar tillräcklig medel för att säkerställa att nivån på alla dessa samhälleliga tjänster bibehålls på möjligast hög nivå) (notera även att basinkomsten medför att studerande, åldringar och sjuka även själva har möjlighet att betala vd behov)

Nåja, det var tretton punkter. Flera av dem skulle nog behöva mera kommentarer och förklaringar men dessa får vänta. Som jag ser det kunde man kalla ett parti som jobbar för att införa liknande eller motsvarande reformer för - ekonomidemokrater...

Kommentera gärna - och komplettera...eller..tja vad som helst - därför har jag bloggen.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Punkt nr 5 gillar jag speciellt, det liknar en form av medborgarlön. Detta skulle lösa många existerande problem med; a-kassa, sjukersättning, pensioner, föräldrapenning etc. Att vi inte redan har systemet beror förmodligen på kontrollsamhället.

Joakim

Lars Osterman sa...

Jag har precis samma vision - men - utan nydefinierade (de gamla och välkända) friheter och rättigheter som ånyo garanteras oss i reviderad grundlag som ligger högre i rang än Lissabonfördraget kommer vi att sitta och avnjuta vår basinkomsttillvaro i en polisstat typ "1984".

HCA sa...

Mycket intressant och bra.
Krävs nog insatser från flera länder samtidigt och under samma "flagg", ett ensamt land är direkt dödsdömt.

Att ha ett partinamn som syftar till pengar/ekonomi/finanser riskerar att bli sett som tråkigt och krångligt.
Att sen ämnet för gemene man ÄR krängligt att sätta sig in i gör ju inte saken bättre...
Hmmm..knivigt.

I Sverige har media tyvärr gjort så att ordet demokrati blivit nedsvärtat, genom att alltid skriva nedsättande mm om Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna, och innan det var det Ny Demokrati. Socialdemokraterna har ju inte heller rosat marknaden senaste tiden, om man säger så...
Trots yttrandefrihet, åsiktsfrihet osv som ska borga för att man ska kunna säga sin sak utan att bli förföljd och/eller förlöjligad, så sker det helt öppet....

Frihetspartiet?
Framtidsdemkraterna?
Reformpartiet?

Tja, jag vete katten...

Lars Osterman sa...

Det är nog en lång och mödosam väg HCA. En omständighet finn det dock som gör reformsaken mycket aktuell just nu - och det är situationen på Island. Jag hoppas du gfett dig tid att kolla vad Michael Hudson och John Perkins gjort för islänningarna enbart genom dels sitt medverkande i tv-program nyligen och dels genom att upplysa isländska politiker om banking bluffen och hur man kör igån en ekonomisk demokrati med offentlig bankverksamhet.

Om jag inte misstar mig fatalt så finns det nu ett tidsfönster som möjliggör penningreformer. Dessa sker hoppeligen först på Island - och vår uppgift som bloggare blir att upplysa nordborna om det som sker på Island. Massmedia kommer att tiga ihjäl saken.

Har du hört ett endaste ord om Hudson och Perkins via massmedia?

Just det.

Åren 2009-2010 blir en viktig period ifall vi vill ha en framtid utan skulder och oligarkisk penningkontroll.

Anonym sa...

Beundransvärt att du kör på som du gör! 13 punkter - mycket bra. Det är så mycket info man ska ta till sig. Nej, jag har inte hört ett ljud om det som sker på Irland. Nu har Klaus sagt att han inte ratificerar Lissabonfördraget. Vilken man! Hälsningar Helena

Anonym sa...

Vad sägs om PenningDemokraterna?/Helena

Lars Osterman sa...

Penningdemokrati låter ju inte helt fyskam..men men...

Tycker fortfarande att det låter bäst att prata om ekonomisk demokrati eller economic democracy.

Flera miljoner männskor runt om i värden fattar då på direkten vad det handlar om...

Jonas Lagander sa...

Skitbra inlägg! Jag är på! När startar vi partiet? Ekonomidemokraterna eller Frihetspartiet tycker jag låter bäst!

Lars Osterman sa...

Hej,

Det har hänt en del sedan jag skrev detta inlägg.

En diskussionsgrupp har skapats och mycket åsikter har utbytts. Här är en link. Man måste bli godkänd innan man kan komam med.

riktiga pengar

Men jag bor ju själv i Finland och driver dessa frågor ur ett finländskt perspektiv och sålunda är jag inte med i något som sker Sverige.

Det är dock tyvärr så att det finns en hel del olika viljor som inte verkar kunna komma överens om vad man bör satsa på. Har hört om att ett nytt parti kanske bildats: "Fria Gröna Radikaler". Men flera penningreformister är inte med i detta av olika orsaker.